แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา e-Learning 9 คณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

 

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการแจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559