โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ระยะที่ 2

ข่าว : วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559

*****กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559-2574) ระยะที่ 2 : การยกระดับหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจัดขึ้นในวันที่ 1, 8, 10 และ 11 มีนาคม 2559 โดยดำเนินการตามศูนย์พื้นที่ 

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ และวีดีโอในงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: