โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.

ข่าว : วันที่  10 มีนาคม 2559

*****สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพนิ่งในงาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: