การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินการ

ข่าว : วันที่  10 มีนาคม 2559

***** มทร.พระนคร มีการกำหนดจัดโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการในปี 2559-2560 ได้แก่

  1. โครงการกิจกรรมงานกาลาดินเนอร์ เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษาและกองทุนสวัสดิการ(นอก)
  2. โครงการกิจกรรม “การแสดงละครทีวี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในโครงการ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: