โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ระยะที่ 2

ข่าว : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

*****กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559-2574) ระยะที่ 2 : การยกระดับหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจัดขึ้นในวันที่ 1, 8, 10 และ 11 มีนาคม 2559 โดยดำเนินการตามศูนย์พื้นที่ 

******ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ และวีดีโอในงาน เมื่อวันวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: