โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559

ข่าว : วันที่  29 มีนาคม 2559

***** กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 40 คน โดยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ นายกิตติ แย้มวิชา ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ และวีดีโอในโครงการ เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: