เบื้องหลังการบันทึกภาพนิ่งบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ข่าว : วันที่  29 มีนาคม 2559

*****  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำทำเนียบบุคลากร จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ศูนย์โชติเวช

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: