โครงการเสวนาวิชาการ “มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาดสากล”

ข่าว : วันที่  31 มีนาคม 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาดสากล” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: