การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

ข่าว : วันที่  31 มีนาคม 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: