โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร

ข่าว : วันที่  31 มีนาคม 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมโรยัลริเวอร์ และวันที่ 24 มีนาคม 2559 การศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: