โครงการอบรมสัมมนา”การทบทวนแผลกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี”

ข่าว : วันที่  31 มีนาคม 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพนิ่ง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผลกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี” เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: