ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเช่าทรัพย์สินมหาวิทยาลัย

ข่าว : วันที่  31 มีนาคม 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในการบันทึกภาพ ห้องประชุม ห้องปฎิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำภาพประกอบการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3, 4, 16 มีนาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: