โครงการ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง”

ข่าว : วันที่  4 เมษายน 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอ ในโครงการ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: