รายงานรายวิชาที่มีการทำกิจกรรมในระบบ LMS มากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 2559

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

** กลุ่มวิชาสามัญไม่มีการเข้าใช้งานในเดือนนี้**

วิชาชีพเฉพาะ