งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าว : วันที่  2 พฤษภาคม 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: