งานวันอาภากร

ข่าว : วันที่  2 มิถุนายน 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานวันอาภากร โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: