ภาพงานประกวด Mr. & Miss RMUTP 2011 & Season Award 2011

ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัด งานประกวดฑูตประชาสัมพันธ์ 2011 หรือ Mr. & Miss RMUTP 2011 & Season Award 2011 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ(ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลการประกวดฑูตประชาสัมพันธ์ 2011 หรือ Mr. & Miss RMUTP 2011 และ Season Award 2011

Mr.Rmutp 2011

 • ชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 11 นายปรเมษฐ์ นาวารัตน์ ชื่อเล่น มิว จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 16 นายธนกร อมรภักดีเจริญ ชื่อเล่น มอส จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 5 นายพงศกร สงศรีจันทร์ ชื่อเล่น ชิ จาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 หมายเลข 6 นายอนุศิษฐ์ เนื้อกระจ่าง ชื่อเล่น สแน็ค จาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • รองชนะเลิศอันดับ 4 หมายเลข 8 นายธนาวุฒิ พรสีรสุนทร ชื่อเล่น เอฟ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์

Miss Rmutp 2011

 • ชนะเลิศอันดับ 1 และ ขวัญใจช่างภาพ หมายเลข 5 นางสาวอภิชญา มีเดช ชื่อเล่น แอร์ จาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 13 นางสาวนฤมล พรรควัฒนชัย ชื่อเล่น เบล จาก คณะศิลปศาสตร์
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 และ ป๊อบปูล่าโหวต หมายเลข 15 นางสาวทิพยวรรณ แสนอุตส่าห์ ชื่อเล่น ปุ๊กลุ๊ก จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 หมายเลข 3 นางสาวพลอย จรัสวัฒน์ ชื่อเล่น เทวี จาก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 4 หมายเลข 1 นางสาวชุติมา สุทธิชัยวิบูลย์ ชื่อเล่น ปอย จาก คณะบริหารธุรกิจ

Season Award 2011

 • ชนะเลิศอันดับ 1 และ สีสันป๊อบปูล่า หมายเลข 16 นายยุทธภูมิ ชุมภูรัตน์ ชื่อเล่น ม๊อบ จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • รองอันดับ 1 หมายเลข 5 นายปุณธรัศม์ ก้อสตาร์ ชื่อเล่น เบลล่า จาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • รองอันดับ 2 หมายเลข 4 นายฐานันดร กันธวงค์ ชื่อเล่น ปลั๊ค จาก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 • รองอันดับ 3 หมายเลข 15 นายเอกลักษณ์ แกนสีแล ชื่อเล่น เปรียว จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • รองอันดับ 4 หมายเลข 13 นายพรศักดิ์ มือสันทัด ชื่อเล่น เอมมี่ จาก คณะศิลปศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *