โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ข่าว : วันที่  30 มิถุนายน 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2016) เมื่อวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโบตานี รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี และห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: