โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

ข่าว : วันที่  30 มิถุนายน 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 1101 อาคาร 3 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: