โครงการฝึกพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)

ข่าว : วันที่  30 มิถุนายน 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: