งานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7

ข่าว : วันที่  30 มิถุนายน 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: