โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

ข่าว : วันที่  30 มิถุนายน 2559

*****บุคลากรงานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ได้รับคำเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยายและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่บุคลากรสายสอนและเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: