โครงการอบรมสัมมนา Cross Functional รุ่นที่ 1

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: