โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฯ

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: