การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 33

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33” (WUNCA) วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา : อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: