กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร i-Learning design

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร i-Learning design เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรด้านผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีทักษะและความสามารถในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: