โครงการอบรมสัมมนาระบบการบริหารข้ามสายงาน รุ่นที่ 2

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: