การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 “Disruptive Innovation in Education” วันที่ 28-19 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: