รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS  http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรมภายในระบบ ซึ่งรายวิชาแบ่งเป็น 5 อันดับ และการใช้งานของแต่ล่ะคณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

> ” กลุ่มรายวิชาสามัญ ” < ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ


> ” กลุ่มรายวิชาเฉพาะ ” < ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ

> ” 9 คณะ ” < การใช้งานของแต่ละคณะ