แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี

ภาพบรรยากาศในงาน