Thailand Research Expo 2016

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพในโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนซ์ชันเซ็นเตอร์ เซ็ลทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศในงาน