รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning

รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning

September 2, 2016 Off By Narumon Chumkot

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS (http://lms.rmutp.ac.th) โดยวัดจากสถิติของกิจกรรมภายในระบบ ซึ่งรายวิชาแบ่งเป็น 5 อันดับ และการใช้งานของแต่ล่ะคณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

” กลุ่มรายวิชาสามัญ “ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ

 

> ” กลุ่มรายวิชาเฉพาะ ” < ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ

 

> ” 9 คณะ ” < การใช้งานของแต่ละคณะ