รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning

Published by admin on

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS (http://lms.rmutp.ac.th) โดยวัดจากสถิติของกิจกรรมภายในระบบ ซึ่งรายวิชาแบ่งเป็น 5 อันดับ และการใช้งานของแต่ล่ะคณะ [su_label type=”warning”]ประจำเดือนสิงหาคม 2559[/su_label] โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

[su_label type=”info”]” กลุ่มรายวิชาสามัญ “ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ[/su_label]

 

[su_label type=”important”]> ” กลุ่มรายวิชาเฉพาะ ” < ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ[/su_label]

 

[su_label type=”warning”]> ” 9 คณะ ” < การใช้งานของแต่ละคณะ[/su_label]

 

Categories: Uncategorized