งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ภาพบรรยากาศในงาน