ประมวลภาพการมอบรางวัลการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดีเด่น

September 27, 2011 0 By admin

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

…Studio News…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัด การจัดงานมอบรางวัลการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดีเด่น ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน