ประมวลภาพการมอบรางวัลการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดีเด่น

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

…Studio News…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัด การจัดงานมอบรางวัลการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดีเด่น ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *