ศธ.สรุปเนื้อหาใส่แท็บเล็ต6ก.พ.

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยเนื้อหาหลักสูตร ป.1 พร้อมบรรจุใส่แท็บเล็ตแล้ว ส่วนหลักสูตร ป.2-6 และม.1-6 จะหารือข้อสรุปในวันที่ 6 ก.พ.
น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 นักเรียน 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่มี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานว่า ขณะนี้ ศธ.กำหนดเนื้อหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 เพื่อจะบรรจุในแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมอบสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ไปดำเนินการ

ประกอบด้วย

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ซึ่งเป็นไฟล์ .pdf ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. Learning Object จำนวน 350 หน่วย ทั้งนี้ การบรรจุเนื้อหาทั้งหมดจะใช้พื้นที่ 4 GB แต่ภาพรวมจะมีพื้นที่ความจำประมาณ 8 GB ดังนั้นจะยังมีพื้นที่ความจำเหลือ พอที่จะให้นักเรียนได้ทำการบ้านหรือบรรจุหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรมลงไปเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ ได้หารือเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องสัญญาณ Wi-Fi ซึ่ง ศธ. โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ทำการสำรวจเส้นรุ้ง เส้นแวงของทุกโรงเรียนในทุกสังกัดของประเทศไทย ทั้งสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) รวมถึงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องของการรับสัญญาณ อินเทอร์เน็ต

โดยจะแบ่งสถานศึกษา ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีความพร้อมทุกด้านรวมถึงอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน กลุ่มพื้นที่สีเหลือง มีไฟฟ้า มีห้องเรียน มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ไม่แรงมาก หรือยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องทำการเพิ่มสัญญาณให้ก่อน และกลุ่มพื้นที่สีแดง คือ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งกลุ่มนี้มีประมาณ 200 โรง

“ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจจำนวนโรงเรียนทุกสังกัดว่าจะอยู่ใน แต่ละกลุ่มกี่โรง เพื่อจะได้จัดแผนการดำเนินการที่ชัดเจน เนื่องจากการจัดส่งแท็บเล็ตนั้นจะต้องทยอยส่งโดยจะดำเนินการส่งใน 3 ล็อต ๆ แรกจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีความพร้อมมากที่สุดจะได้รับไปก่อน และทยอยดำเนินการจัดส่งไปยังกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ ยังต้องไปสำรวจในพื้นที่ด้วยเพื่อเตรียมการในเรื่องของการดูแลซ่อมแซมกรณี ที่แท็บเล็ตเสียหายด้วย”

น.ส.ศศิธารา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ศธ.จะเตรียมความพร้อมในระดับอื่น ๆ ด้วยเนื่องจาก รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้นักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนได้ใช้แท็บเล็ต ดังนั้น จะเริ่มจากการเตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหาสาระที่จะบรรจุในแท็บเล็ตสำหรับ ชั้น ป.2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงการศึกษาระดับ กศน.นั้นควรจะมีเรื่องใดบ้าง ซึ่งวันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์นี้ จะเชิญสำนักพิมพ์มานำเสนอหนังสือเรียนที่จัดพิมพ์และหารือในกรณีที่จะต้อง จัดทำเป็นรูปแบบของ e-book และ Learning Object ด้วย และจะมีการทดลองจัดทำสื่อขึ้นและ ศธ.จะจัดซื้อแท็บเล็ตโดยใช้งบปกติ จำนวน 40 เครื่อง แบ่งเป็น ระดับ ป.2-6 ม.1-6 จำนวน 20 เครื่อง และ กศน. 20 เครื่องเพื่อทดลองใช้ด้วย ขณะเดียวกันจะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการคัดกรอง สื่อระดับชาติด้วย

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *