กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2554

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 • วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2554

 • ๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
  • ลงทะเบียน (จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ )
 • ๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
  • นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีเปิด
 • ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
  • พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • พิธีขอขมาครู
 • ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
  • การบรรยายเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตพร้อมใช้” วิทยากรโดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่
 • ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
  • การบรรยายเรื่อง “แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส” วิทยากรโดย อ.วิไล (พลอยองุ่นศรี) พึ่งผล ผู้เชี่ยวชาญบรรยาย ด้าน HR / ด้านงานบุคคล
 • ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
  • การบรรยายเรื่อง “สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” วิทยากรโดย รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
 • ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
  • แนะนำการสมัครงาน – สัมภาษณ์ และตอบคำถาม กับบริษัท ทรู ทัช จำกัด

สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติ

 1. การแต่งกาย
  1. นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทพร้อมติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กางเกงขายาวแบบสากลทรง สุภาพสีกรมท่าหรือสีดำ เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รองเท้าหนังหุ้มส้นสี ดำ (งดใช้กางเกงเนื้อผ้ายีนส์)
  2. นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นทรงสุภาพไม่รัดรูป ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย บนอกเสื้อเบื้องซ้าย กระโปรงทรงสุภาพไม่รัดรูปสีกรมท่าหรือสีดำความยาวเสมอ เข่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ
  3. นักศึกษาระดับ ปวส. แต่งกายชุดนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
 3. เวลา ๐๗.๔๕ ๐๘.๐๐ น. นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ เพื่อร่วมพิธีเปิดและรับโอวาทจากท่านอธิการบดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02 282 9009–15 ต่อ 6051

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *