ตัวอย่างผลงานบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ Interactive

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

ตัวอย่างสื่อการสอน CAI รายวิชา หลักและวิธีการสอนเทคนิคศึกษา ทางทีมงาผลิตบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์พัฒนาขึ้นมาแนะนำให้ชมกัน อาจารย์ท่านใดสนใจต้องการร่วมพ้ฒนากับเรา สามารถติดต่อผ่านทางกลุ่มพัฒนานวัฒกรรมทางการศึกษา

ตัวอย่างผลงาน CAI คลิกที่นี่

ตัวอย่างรูปภาพ

ชื่อวิชา : หลักและวิธีการสอนเทคนิคศึกษา
หน่วยเรียนหัวข้อ : การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอน
ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน
อาจารย์ผู้สอน : อ.รุ่งอรุณ พรเจริญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *