ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ทีมกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการควบคุมระบบแสง เสียง และอำนวยความสะดวกในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *