ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ได้จัดงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลือกกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ทีมกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการควบคุมระบบแสง เสียง และอำนวยความสะดวกในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *