โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Learning”

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ In-Country Training Programme หัวข้อ “MANAGING M-LEARNING (MOBILE LEARNING)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยทางศูนย์ SEAMEO VOCTECH ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *