ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา การศึกษาไทย

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

…บทความทางวิชาการ…

ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา การศึกษาไทย

โดย : ดร.บัณฑิต นิจถาวร

ระยะนี้มีบทความ ทั้งใน และต่างประเทศที่เขียนถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของเรา มีความรู้ความสามารถ

จากการเรียนการสอน ต่ำกว่ามาตรฐานทั้งในระดับประเทศ (โอเน็ต) และในระดับข้อสอบมาตรฐานระหว่างประเทศ (PISA Test) ทำให้มีความห่วงใยว่า ถ้าคุณภาพการศึกษาของประเทศอ่อนแอแบบนี้ อนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไร

ในทางเศรษฐศาสตร์ ความห่วงใยดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะในระยะยาวความสามารถของเศรษฐกิจที่จะหารายได้ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะมาจากความสามารถของประชากรในประเทศเป็น สำคัญ และปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสามารถของประชากรในประเทศ ก็คือ คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *