รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร ที่น่าสนใจ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

…StudioNews…

รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมอบรม
เนื่องจากทางหน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และบุคลากรขึ้น ในปีงบประมาน 2555 มี 3 หลักสูตรคลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

 1. ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน
  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 2. การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab
  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 3. เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point
  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร

1. โครงการอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

จำนวนรับ : 30 คน
วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2555
สถานที่ : ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

เรียนรู้การสร้างรายวิชาสู่โลกการเรียนรู้ Internet ที่แสนง่ายและรวดเร็ว เพื่อลดอุปสรรคทางการเรียนการสอน และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน กับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 • การใส่เนื้อหาเข้าสู่รายวิชา
 • ประโยชน์สุดคุ้มจาก e-Learning
 • สร้างรายวิชาง่ายๆ เพียงแค่มี e-Mail
 • การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้นการใฝ่เรียนรู้
 • การจัดการคะแนน ตรวจการเข้าเรียน การตรวจการบ้าน

** พิเศษ :

 1. DVD แพ็ก 10 สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม
 2. ของรางวัลสมนาคุณสำหรับผู้มีผลงานดีเด่น
 3. Free !! บริการสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ เช่น Flash, CourseLab, VDO
 4. สร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Hot Potato
 5. วิธีการค้นหา VDO รูปภาพ จาก Youtube และ Internet
2. โครงการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab

จำนวนรับ : 30 คน
วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2555
สถานที่ : ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

พบกับโปรแกรมสร้างสื่อการสอน Interactive ที่แสนง่าย สวยงาม ทั้งยังสามารถโต้ตอบกับผู้เรียน และสร้างข้อสอบได้โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานแต่อย่างใด เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในการผลิตสื่อในการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 • หลักการสร้างสื่อการเรียนการสอน
 • การใช้แม่แบบในสื่อการสอนอย่างมืออาชีพ
 • การใช้ตัวการ์ตูน เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียน
 • การใส่สื่อ VDO, Flash และไฟล์ต่างๆจาก Internet
 • การสร้างข้อสอบรูปแบบต่างๆ ที่คิดคำนวนคะแนนได้

** พิเศษ :

  1. DVD แพ็ก 10 สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม
  2. ของรางวัลสมนาคุณสำหรับผู้มีผลงานดีเด่น
  3. หนังสือ “สร้างงาน e-Learning ด้วย CourseLab”
  4. วิธีการค้นหา VDO รูปภาพ จาก Youtube และ Internet

   พบวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CourseLab จาก Thai Cyber University อ.ราตรี วิศิษฐ์สุรวงศ์

   3. โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point

   จำนวนรับ : 30 คน
   วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2555
   สถานที่ : ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์พณิชยการพระนคร)

   โปรแกรมนำเสนอและสร้างสื่อการสอนสุดนิยมตลอดการ Version 2010 ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรม Power Point เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่แสนง่ายและรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะสร้างความน่าสนใจให้บทเรียนได้อย่างมีสีสัน เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

   • การใช้แม่แบบและสร้างแม่แบบ
   • การจัดวางเนื้อหาอย่างดึงดูดใจและมีสีสัน
   • หลักการออกแบบเนื้อหาและการจัดวางองค์ประกอบ
   • การใส่เนื้อหา VDO, Flash และสื่อรูปแบบต่างๆ
   • การเชื่อมโยงเนื้อหาและจัดทำ Link

   ** พิเศษ :

    1. DVD แพ็ก 10 สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม
    2. ของรางวัลสมนาคุณสำหรับผู้มีผลงานดีเด่น
    3. วิธีการค้นหา VDO รูปภาพ จาก Youtube และ Internet

     พบวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Power Point จาก Thai Cyber University อ.ราตรี วิศิษฐ์สุรวงศ์

     Leave a Reply

     Your email address will not be published. Required fields are marked *