พัฒนาเยาวชน-นศ. ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

…บทความทางวิชาการ…

“การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 นั้น เป็นเรื่องเร่งด่วนของภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และทุกภาคส่วน ที่จะต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ เยาวชนที่อยู่ในความดูแล” นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว

สท.และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และบุคลากรของ สท. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน มีการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น เยาวชนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนในประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน เปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ สท.มีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสรปรับบทบาทเข้าสู่เวทีสากล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *