แบบประเมินโครงการฝึกอบรม

May 17, 2012 0 By admin

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

แบบประเมิณโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab อบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค. 2555 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์พณิชยการพระนคร)

http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_courselab2555/