แบบประเมินโครงการฝึกอบรม

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

แบบประเมิณโครงการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point อบรมระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 2555 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์พณิชยการพระนคร)

http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_powerpoint2555/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *