โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

กลุ่มงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน “หลักสูตร 3D Animation” ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโ

ลยีสารสนเทศ (StudioMedia) จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน “หลักสูตร 3D Animation” ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555

Leave a Reply