โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่ง นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม้ และนางสาวสุวลี  บัวสุวรรณ์ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

หัวข้อในการอบรมนับว่ามีประโยชน์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง เริ่มจากการคิดหัวข้องานวิจัย ที่มีการที่ทำให้สามารถมองเห็นถึงระเบียนวิธีวิจัยในส่วนต่อไปได้ อีกทั้งเรื่องการเขียนองค์ประกอบของงานวิจัย ที่ทำให้ทราบถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ ทั้งวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย ขอบเขต ตัวแปร และนิยามศัพท์ นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อการใช้สถิติในงานวิจัย ที่ทำให้เห็นความสำคัญของการเลือกใช้สถิติ และการตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับสถิติที่ใช้ในการวิจัย และในวันสุดท้าย ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับย่อของแต่ละกลุ่ม และมีพิธีปิดโครงการ ซึ่งนับว่าการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์และเป็นประสบการ์ที่สำคัญของนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

One thought on “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *