โครงการหนังสือเพื่อน้อง

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)โดยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี ๗ ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๒,๒๑๒ เล่ม มูลค่าราคาปก ๑,๔๙๙,๐๑๔.๔๐ บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรับมอบ ณ ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *