สัมมนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมสัมมนา ในวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 255 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *