อบรม “การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์”

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ในหัวข้อ “การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์” ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น3 ตึกการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร โดย วิทยากรจากบริษัททีวีบูรพา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *